Valikko

b varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2016 alkaen

 

Kokopäivähoito (yli 5 tuntia/päivä)

Maksun enimmäismäärä on 290/kk/nuorin hoidossa oleva lapsi. Perheen toisesta lapsesta enimmäismaksu on samansuuruinen kuitenkin siten, että perittävän maksun enimmäismäärä on 261 €/kk.

Jokaisesta seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimmaisen lapsen maksusta. Jos kokopäivähoidon hoitomaksu jää alle 27 €/kk, hoitomaksua ei peritä.

 

Osapäivähoito (enintään 5 tuntia/päivä)

Maksu on 60 % kokopäivähoidon maksusta.

 

Esikoululaisten/koululaisten päivähoito ryhmäperhepäiväkodissa

Hoidon tarve: 0-3 tuntia/päivä maksu 30%
  3-5 tuntia/päivä maksu 60%
  yli 5 tuntia/päivä maksu 80%

kokopäivähoidon maksusta koulun lukukauden aikana.
Kesäajan päivähoito yleisten päivähoitomaksujen mukaan.

 

Ostetut hoitopäivät

Jos lapsi on jatkuvasti ja säännöllisesti pois päivähoidosta osan kalenterikuukautta, peritään tulojen mukaista alempaa hoitomaksua. Päiviä voi ostaa enintään 16 päivää ja vähintään 8 päivää kuukaudessa. Ostopäivien määrä ei voi vaihdella joka kuukausi vaan hoitosopimus tehdään aina vähintään 2 kuukaudeksi kerralla.

Ostopäivien maksu määräytyy seuraavasti: kokopäivähoidon tai osapäivähoidon kuukausimaksu jaettuna 21:llä ja kerrottuna sovittujen hoitopäivien määrällä. Etukäteen sovittujen hoitopäivien ylittäviltä päiviltä peritään normaali päivämaksu korotettuna 50 %:lla. Vanhempien tulee itse huolehtia, että ostopäivien määrä ei ylity.

Laskutuksessa hoitopäiviksi huomioidaan varatut hoitopäivät, jotka tulee ilmoittaa hoitopaikkaan viimeistään edellisen viikon tiistaina klo 16 mennessä. Lapsen sairaslomapäivä on yksi kulutettu hoitopäivä, jos kyseiseksi päiväksi lapselle on hoito varattu.

 

Tilapäinen hoito (enintään 5 päivää/kuukausi)

Kun perheellä ei ole säännöllistä hoidon tarvetta voi perhe käyttää tilapäistä hoitoa enintään 5 päivää kuukaudessa. Maksu kokopäivähoidosta 10 €/pv/lapsi ja osapäivähoidosta 7 €/pv/lapsi.

 

Päivähoito-oikeus isyysrahakauden aikana

Lapsella, jonka isyysrahakaudesta on kyse, ei ole oikeutta käyttää päivähoitopaikkaa isyysrahakauden aikana. Oikeus samaan hoitopaikkaan kuitenkin säilyy isyysrahakauden jälkeen. Isyysrahakaudesta on ilmoitettava päivähoitopaikkaan viimeistää 2 viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.

Päivähoito on maksutonta siltä ajalta, kun lapsi on kotona isyysrahakaudella. Perheen muilla lapsilla säilyy päivähoito-oikeus isyysrahakauden ajan.

 

Perhekoko ja perheen tulot

Perheen koko lasketaan vanhempien ja muiden huoltajien ja heidän kanssaan yhteistaloudessa asuvien lasten lukumäärästä.

Perheen tuloja määriteltäessä tuloina otetaan huomioon lapsen ja hänen kanssaan samassa taloudessa elävän vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän kanssa yhteistaloudessa elävän puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Perheen tuloksi lasketaan myös elatustuki.

Perheen tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia kuten kotihoidontukea.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut kustannukset

 

Kuukausimaksua pienentävät poissaolot

  • lapsen sairaus, poissaolo yli 10 pv/kk, maksu puolet kuukausimaksusta
  • lapsen sairaus, poissaolo koko kuukauden, maksua ei peritä
  • muu syy, poissaolo koko kuukauden, maksu puolet kuukausimaksusta
  • jos lapsi on poissa päivähoidosta kesällä (kesä-, heinä- ja elokuussa) koko kalenterikuukauden ja poissaolosta on ilmoitettu viimeistään 15.5. mennessä, maksua ei peritä loma-ajalta.
  • kun hoito alkaa/päättyy kesken kuukauden, maksu varattujen hoitopäivien määrän mukaan


Päivähoidon maksuprosentit ja tulorajat

Perheen koko (henkilöä) Tuloraja (€/kk) Korkein maksu-%
2  1403  11,5
3  1740  9,4
4  2053  7,9
5  2191  7,9
6  2328  7,9


Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräytymisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 

Esimerkki

Perheessä äiti, isä ja 2- ja 6-vuotiaat lapset, perhekoko on neljä.

Perheen bruttotulot ovat 4000 €, josta vähennetään tuloraja 2053 €, näin saadusta luvusta 1947 lasketaan 7,9 %, jolloin päivähoitomaksu on 153,81 €/lapsi/kk.

Näin esimerkkiperheen hoitomaksu kuukaudessa on yhteensä 307,62 €.

 

Hyrynsalmen kunta

Laskutie 1

89400 Hyrynsalmi

kunta(a)hyrynsalmi.fi

Kunnan keskus/neuvonta
Puh. 08-615 5481
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(a)hyrynsalmi.fi

Kirjaudu sisään