Valikko

b hyrynsalmi

Vireillä olevat kaavahankkeet

Vireillä olevat kaavahankkeet

Illevaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kaavahanke on tullut vireille vuoden 2016 alussa. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 5.1.-6.2.2017. 

Alueella on tehty selvityksiä 2017-18. Laaditaan uusi kaavaehdotus, joka tulee nähtäville 2019 alussa. 

Kaavaehdotus 5.12.2018

Kaavakartta 

Kaavaselostus

Liite_1_Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma 

Liite_2_Luontoselvitys_kasvillisuus 

Liite_3_Kooste_petolintuselvityksistä

Liite_4_Liito-oravaselvitys2015 

Liite_5_Lepakkoselvitys2015

Liite_6_Muinaisjäännösinventointi

Liite_7_Maisemaselvitys

Liite_8_Porotalousselvitys

Liite_9_Viranomaisneuvottelumuistio_21.12.2015

Liite_10_Luonnosvaiheen_palautteen_vastineet

Liite_11_Ehdotusvaihe1_palautteen_vastineet

Liite_12_Muistio_työneuvottelu_8.11.2018

Liite_13_Valokuvasovitteet_2018

Liite_14_Melumallinnus_2018

Liite_15_Melukäyrät_osayleiskaavakartalla

Liite_16_Välkemallinnus 2018

 

Ukkohallan asemakaavan muutos, Syväjärven luoteisranta

Kaavamuutosalue sijaitsee Neljännen Avenjuun päässä. Alue on noin 1 ha. Kaavoituksen tarkoituksena on tutkia matkailupalvelujen sijoittamista Syväjärven ranta-alueelle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ukkohallan asemakaavan muutos, Raita-aho, kortteli 37

Kaavamuutoksella muutetaan asemakaava vastaamaan nykytilannetta, joka oli aikaisemmassa asemakaavassa jätetty huomiotta. Asemakaavoitus tulee vireille 16.5.2017. Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 16.5.-16.6.2017.
Kaavaehdotus (22.8.2017) on ollut nähtävillä 6.3.-5.4.2018.
Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavaehdotuksen 22.5.2018.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavaehdotuksen ...

Kaavakartta, ehdotus 22.8.2017
Kaavaselostus, ehdotus

Luontoselvitys

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

  

 

HYVÄKSYTTYJÄ KAAVOJA, EI LAINVOIMAISIA

Ukkohallan ja Saunamaan asemakaavojen osittainen muutos ja laajennus

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 22.12.2016-25.1.2017. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 16.5.-16.6.2017. Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavaehdotuksen 24.10.2017. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavaehdotuksen 14.11.2017. Hyväksymispäätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Kaavakartta  Kaavaselostus Luontoselvitys Luontoselvityskartta

     Luonnosvaiheen palaute ja vastineet
     Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet

 

Lumivaaran tuulivoimahankkeet Otsotuuli Oy ja Prokon Oy
Kaavaehdotukset olivat nähtävillä 28.8-28.9.2015. Kaavaehdotuksista saadut lausunnot ja muistutukset ovat aiheuttaneet jonkin verran muutoksia kaavakarttoihin ja -selostuksiin.

Otsotuuli
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.3.2016.

Kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.


Kaavakartta

Kaavaselostus


Liitteet:
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2. Hyrynsalmen Lumivaaran tuulivoiman suunnittelualueen luontoselvitys 2012
Liite 3. Muinaisjäännösinventointi 2013
Liite 4. Muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2014
Liite 5. Muistio viranomaisneuvottelusta 15.10.2013
Liite 6. Muistio viranomaisten työneuvottelusta 24.6.2014
Liite 7. Kaavaluonnoksesta annetut lausunnot, mielipiteet ja niihin laaditut vastineet
Liite 8. Muistio viranomaisneuvottelusta 6.5.2015
Liite 9. Kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä kaavan laatijan vastineet
Liite 10. Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Liite 11. Valokuvasovitteet
Liite 12. Meluselvitys 2015
Liite 13. Yhteismelumallinnuksen mukaiset melukäyrät osayleiskaavakartalla
Liite 14. Varjostusselvitys 2015
Liite 15. Digita Oy:n lausunto 2.4.2014


Prokon
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.3.2016.

Kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Kaavan_laatijan_vastineet_lausuntoihin_ja_muistutuksiin
Kaavakartta
Kaavaselostus
Melumallinnus_yhteisvaikutus
Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma

 

VALMIITA KAAVOJA

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82

Kaavaluonnos oli nähtävillä 30.4.-29.5.2015. Saadun palautteen perusteella valmisteltiin kaavaehdotus, joka oli nähtävillä 16.9.-16.10.2015. Nähtävillä olon jälkeen kaavaehdotukseen tulevien muutosten takia ehdotus oli uudelleen nähtävillä 5.1.-4.2.2016.

Asemakaavaehdotus on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.3.2016 § 13. Kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Kaava on lainvoimainen.

Kaavakartta Kaavaselostus Kaavasta_annettu_palaute_ja_vastineet

Roukajärven ranta-asemakaava

Roukajärvi sijaitsee noin 15 km Hyrynsalmen taajamasta kaakkoon. Yksityiset maanomistajat laativat ranta-asemakaavan lähes koko järven ranta-alueille. Kaavoitus on tullut vireille 12.7.2016.

Ranta-asemakaavaluonnos (7.1.2017) on ollut nähtävillä 7.2.-9.3.2017. Ranta-asemakaavaehdotus (26.4.2017) on ollut nähtävillä 16.5.-16.6.2017. Kaavan hyväksyminen: kunnanhallitus 19.9.2017, kunnanvaltuusto 14.11.2017.

Kaava on lainvoimainen.

Kaavaehdotusaineisto: Kaavakartta Kaavaselostus Arkeologinen_inventointi Luontoselvitys Luonnosvaiheen palaute ja vastineet Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet

Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma

Tervajärvien ranta-asemakaava

UPM-Kymmene Oyj laatii tavanomaisen omarantaisen ranta-asemakaavan Hyrynsalmen itäosiin Ylä- ja Ala-Tervajärven sekä Iso-Hakojärven ranta-alueille.

Ranta-asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 12.7-19.8.2016. Ranta-asemakaavaehdotus (24.4.2017) on ollut nähtävillä 16.5.-16.6.2017. Kaavan hyväksyminen: kunnanhallitus 19.9.2017, kunnanvaltuusto 14.11.2017.

Kaava on lainvoimainen.

Palautteen perusteella täydennetty kaavaehdotusaineisto: Kaavakartta_osa_1 Kaavakartta_osa_2 Kaavaselostus Luontoselvitys Linnustoselvitys Luonnosvaiheen palaute ja vastineet Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet

 Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 23.8.-23.9.2016. Kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.12.2016 § 44. Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen on tullut voimaan 16.5.2017.

Kaavakartta
Kaavaselostus

Arkeologinen_lisäselvitys
Luontoselvitys

 


Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

Osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 9.6.2014 § 12. Korkein hallinto-oikeus on 29.4.2016 hylännyt kaavasta tehdyn valituksen. Kaava on lainvoimainen.


Kaavakartta

Kaavaselostus_osa_1
Kaavaselostus_osa_2

Kaavaselostuksen_liitteet
Liite 1 Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma
Liite 4 Viranomaiseuvottelumuistiot 1-5
Liite 5 Kaavaluonnoksesta annetut lausunnot, mielipiteet ja niihin annetut vastineet
Liite 6 Valokuvasovitteet 2013
Liite 8 Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Liite 9 Meluselvityksen mukaiset melukäyrät osayleiskaavakartalla
Liite 10. Kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä kaavan laatijan vastineet
Liite 11. Trafi Liikenteen turvallisuusviraston lupapäätös 22.11.2013
Liite 12. Pääesikunnan logistiikkaosaston lausunto 17.1.2014
Liite 13. Muistiot poronhoitolain mukaisista neuvotteluista

Erilliset liitteet
Liite_2_Luontoselvitys
Liite_3_Muinaisjäännösinventointi
Liite_7_Meluselvitys_2013


Kirkonkylän asemakaavan muutos, Vonkan alue

Kaavaehdotus oli nähtävillä 21.4.-21-5.2015. Kaava on hyväksytty ympäristölautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan ja se on saanut lainvoiman.


Kaavakartta

Kaavaselostus
Kaavaehdotuksesta_saadut_lausunnot_ja_muistutus_sekä_vastineet

Hietalahden ranta-asemakaavan muutos

Kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman ja kaava on voimassa.
Ranta-asemakaavan muutos koskee kortteleita 9 ja 10 ja osaa korttelista 13 sekä maa- ja metsätalousaluetta.

Kaava on hyväksytty ja tullut voimaan.


Kaavakartta
Kaavaselostus

Ehdotuksesta annetut lausunnot ja vastineet
Viranomaisneuvottelu 27.3.2015

Liitteet_1-4
   1. Ranta-asemakaavan seurantalomake
   2. Muutettava kaava
   3. Osallistumis- ja arviointisuunitelma
   4. Viranomaisneuvottelumuistiot
   5. Havainnekuva
   6. Hyrynjärven rantavyöhykkeen vakituinen asuminen ja sen vaikutuksia (2014)
   7. Luontoselvitys

   8._Pohjakartan_hyväksyminen

Emäjoen vesistön rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Kunanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 29.9.2014 § 25.
Kaava on tullut voimaan 17.2.2015.

Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Kaavaselostus

 

 

Hyrynsalmen kunta

Laskutie 1
89400 Hyrynsalmi
kunta(e)hyrynsalmi.fi
Puh. 08-615 5481
Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(e)hyrynsalmi.fi

Aukioloajat

Kunnanvirasto on avoinna
ma - pe klo 9 - 15
(suljettu klo 11 - 11.30)

Kunnanvirasto on suljettu
21.12.2018 - 1.1.2019

 

 Kirjaudu sisään