Valikko

b hyrynsalmi

Vireillä olevat kaavahankkeet

Vireillä olevat kaavahankkeet

Illevaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kaavahanke on tullut vireille vuoden 2016 alussa. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 5.1.-6.2.2017. Kaava tulee hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta.

Kaavaehdotusaineisto:
Kaavakartta 
Kaavaselostus

Liite_1_Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma 
Liite_2_Luontoselvitys_kasvillisuus 
Liite_3_Liito-oravaselvitys 
Liite_4_Lepakkoselvitys
Liite_5_Muinaisjäännösinventointi
Liite_6_Maisemaselvitys
Liite_7_Porotalousselvitys
Liite_8_Viranomaisneuvottelumuistio_21.12.2015
Liite_9_Luonnosvaiheen_palautteen_vastineet
Lite_10_Viranomaistyöneuvottelumuistio_30.8.2016
Liite_11_Suhde_valtakunnallisiin_alueidenkäyttötavoitteisiin
Liite_12_Valokuvasovitteet
Liite_13_Melumallinnus
Liite_14_Melukäyrät_osayleiskaavakartalla
Liite_15_Välkemallinnus

 

Ukkohallan ja Saunamaan asemakaavojen osittainen muutos ja laajennus

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 22.12.2016-25.1.2017

Kaavakartta

Kaavaselostus osa 1

Kaavaselostus osa 2

Luontoselvitys

Luontoselvityskartta

 

Roukajärven ranta-asemakaava

Roukajärvi sijaitsee noin 15 km Hyrynsalmen taajamasta kaakkoon. Yksityiset maanomistajat laativat ranta-asemakaavan lähes koko järven ranta-alueille. Kaavoitus on tullut vireille 12.7.2016.

Ranta-asemakaavaluonnos (7.1.2017) on ollut nähtävillä 7.2.-9.3.2017.
Ranta-asemakaavaehdotus (5.4.2017) on tulossa nähtäville.

Kaavaehdotusaineisto:
Kaavakartta
Kaavaselostus
Arkeologinen_inventointi
Luontoselvitys (tulossa)
Luonnosvaiheen palaute ja vastineet

Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma

 

Tervajärvien ranta-asemakaava

UPM-Kymmene Oyj laatii tavanomaisen omarantaisen ranta-asemakaavan Hyrynsalmen itäosiin Ylä- ja Ala-Tervajärven sekä Iso-Hakojärven ranta-alueille.

Ranta-asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 12.7-19.8.2016.
Ranta-asemakaavaehdotus (20.2.2017) on tulossa nähtäville.

Kaavaehdotusaineisto:
Kaavakartta_osa_1
Kaavakartta_osa_2
Kaavaselostus
Luontoselvitys
Linnustoselvitys
Luonnosvaiheen palaute ja vastineet

  

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82

Kaavaluonnos oli nähtävillä 30.4.-29.5.2015. Saadun palautteen perusteella valmisteltiin kaavaehdotus, joka oli nähtävillä 16.9.-16.10.2015. Nähtävillä olon jälkeen kaavaehdotukseen tulevien muutosten takia ehdotus oli uudelleen nähtävillä 5.1.-4.2.2016.

Asemakaavaehdotus on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.3.2016 § 13.
Kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Kaavakartta
Kaavaselostus

Kaavasta_annettu_palaute_ja_vastineet

 

 

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 23.8.-23.9.2016. Kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.12.2016 § 44

Ehdotusvaiheen_palautteen_vastineet

Kaavakartta
Kaavaselostus

Arkeologinen_lisäselvitys
Luontoselvitys

 

 

Lumivaaran tuulivoimahankkeet Otsotuuli Oy ja Prokon Oy
Kaavaehdotukset olivat nähtävillä 28.8-28.9.2015. Kaavaehdotuksista saadut lausunnot ja muistutukset ovat aiheuttaneet jonkin verran muutoksia kaavakarttoihin ja -selostuksiin.

Otsotuuli
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.3.2016.

Kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.


Kaavakartta

Kaavaselostus


Liitteet:
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2. Hyrynsalmen Lumivaaran tuulivoiman suunnittelualueen luontoselvitys 2012
Liite 3. Muinaisjäännösinventointi 2013
Liite 4. Muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2014
Liite 5. Muistio viranomaisneuvottelusta 15.10.2013
Liite 6. Muistio viranomaisten työneuvottelusta 24.6.2014
Liite 7. Kaavaluonnoksesta annetut lausunnot, mielipiteet ja niihin laaditut vastineet
Liite 8. Muistio viranomaisneuvottelusta 6.5.2015
Liite 9. Kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä kaavan laatijan vastineet
Liite 10. Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Liite 11. Valokuvasovitteet
Liite 12. Meluselvitys 2015
Liite 13. Yhteismelumallinnuksen mukaiset melukäyrät osayleiskaavakartalla
Liite 14. Varjostusselvitys 2015
Liite 15. Digita Oy:n lausunto 2.4.2014


Prokon
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.3.2016.

Kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Kaavan_laatijan_vastineet_lausuntoihin_ja_muistutuksiin

Kaavakartta

Kaavaselostus

Melumallinnus_yhteisvaikutus

Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma


Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

Osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 9.6.2014 § 12. Korkein hallinto-oikeus on 29.4.2016 hylännyt kaavasta tehdyn valituksen. Kaava saa lainvoiman.


Kaavakartta

Kaavaselostus_osa_1
Kaavaselostus_osa_2

Kaavaselostuksen_liitteet
Liite 1 Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma
Liite 4 Viranomaiseuvottelumuistiot 1-5
Liite 5 Kaavaluonnoksesta annetut lausunnot, mielipiteet ja niihin annetut vastineet
Liite 6 Valokuvasovitteet 2013
Liite 8 Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Liite 9 Meluselvityksen mukaiset melukäyrät osayleiskaavakartalla
Liite 10. Kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä kaavan laatijan vastineet
Liite 11. Trafi Liikenteen turvallisuusviraston lupapäätös 22.11.2013
Liite 12. Pääesikunnan logistiikkaosaston lausunto 17.1.2014
Liite 13. Muistiot poronhoitolain mukaisista neuvotteluista

Erilliset liitteet
Liite_2_Luontoselvitys
Liite_3_Muinaisjäännösinventointi
Liite_7_Meluselvitys_2013


Kirkonkylän asemakaavan muutos, Vonkan alue

Kaavaehdotus oli nähtävillä 21.4.-21-5.2015. Kaava on hyväksytty ympäristölautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan ja se on saanut lainvoiman.


Kaavakartta

Kaavaselostus
Kaavaehdotuksesta_saadut_lausunnot_ja_muistutus_sekä_vastineet

Hietalahden ranta-asemakaavan muutos

Kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman ja kaava on voimassa.
Ranta-asemakaavan muutos koskee kortteleita 9 ja 10 ja osaa korttelista 13 sekä maa- ja metsätalousaluetta.

Kaava on hyväksytty ja tullut voimaan.


Kaavakartta
Kaavaselostus

Ehdotuksesta annetut lausunnot ja vastineet
Viranomaisneuvottelu 27.3.2015

Liitteet_1-4
   1. Ranta-asemakaavan seurantalomake
   2. Muutettava kaava
   3. Osallistumis- ja arviointisuunitelma
   4. Viranomaisneuvottelumuistiot
   5. Havainnekuva
   6. Hyrynjärven rantavyöhykkeen vakituinen asuminen ja sen vaikutuksia (2014)
   7. Luontoselvitys

   8._Pohjakartan_hyväksyminen

Emäjoen vesistön rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Kunanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 29.9.2014 § 25.
Kaava on tullut voimaan 17.2.2015.

Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Kaavaselostus

 

 

Hyrynsalmen kunta

Laskutie 1

89400 Hyrynsalmi

kunta(a)hyrynsalmi.fi

Kunnan keskus/neuvonta
Puh. 08-615 5481
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(a)hyrynsalmi.fi

Kirjaudu sisään